GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

BAKGRUND

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga i lotteriet för att vinna två biljetter till Tomorrowland festival den 22 - 24 juli 2022

2. Lotteriet arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”). Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i lotteriet.

3. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om lotteriet ska Villkoren äga företräde.

4. Deltagande i lotteriet görs genom att följa velo.sweden på Instagram samt kommentera enligt instruktioner som där framgår. Genom deltagande i lotteriet är deltagaren bunden av och ska anses ha accepterat Villkoren.

 

VINSTEN

5. I vinst potten ingår totalt 6 biljetter. Totalt 3 vinnare lottas ut. Varje vinnare får två biljetter. Transfer till och från Brussels (Zaventem) flygplats samt boende på destinationen ingår för vinnaren + 1 person. Vinsten är den som anges i dessa Villkor. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I LOTTERIET

7. För att delta i lotteriet måste deltagaren vara minst 18 år gammal. För att delta måste deltagaren också följa velo.sweden på Instagram samt kommentera enligt instruktioner i aktuellt instagraminlägg. 

8. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta.

9. Det är endast tillåtet att delta i lotteriet vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET

10. Lotteriet pågår från och med 10 juni till och med kl. 23.59 den 22 juni 2022 (”Slutdagen”), om inget annat meddelas av Arrangören. Om det görs anmälningar eller om deltagare skickar in sina svar för att delta i lotteriet efter Slutdagen kommer de inte att utgöra del av lotteriet.

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

11. Vinnarna lottas utifrån de personer som kommenterat enligt instruktioner i inlägget som rör lotteriet på Instagram samt som följer velo.sweden på Instagram, såvida deltagande i lotteriet har inkommit till och godkänts av Arrangören och/eller dennes samarbetspartners.

12. Vinnarna kommer att kontaktas via direktmeddelande på Instagram inom två dagar efter Slutdagen. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 48 timmar efter att meddelandet har avsänts förbehåller sig Arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

13. Vinsten kommer att bekräftas till vinnaren via kontakt på direktmeddelande på Instagram, till den instagramprofilen som använts vid deltagandet i lotteriet. Information om hur vinnaren tillgodogör sig vinsten kommer att framgå genom denna kontakt.

 

FÖRSÄKRING

14. Villkor kring försäkring och avbokningar hänvisas till Tomorrowlands villkor:https://faq.tomorrowland.com/hc/enus/search?utf8=✓&query=insurance ​

 

ÖVRIGT

15. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden lotteriet pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet.

16. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotteriet och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av lotteriet kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören.

17. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i lotteriet. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

18. Arrangören ansvarar inte för biljetter som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet.

19. Arrangören ansvarar inte för resekostnader eller andra kostnader som drabbar vinnaren inför, under eller efter evenemanget, inklusive såvitt gäller biljetter som är försvunna, skadade, försenade eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet.

20. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

21. Lotteriet och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

22. Vinnaren godkänner att dennes namn används i samband med deltagandet i lotteriet. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

Kundtjänst är offline
close
Close menu