GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

BAKGRUND

1. Följande Villkor är tilllämpade för de åtta (8) lotterier som genomförs på Migration Content Hub (golyft.se/velo) där deltagande kan vinna priser.  

2. Lotteriet arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Hyllie Boulevard 34 / 14 vån, 215 32 Malmö (”Arrangören”).

3. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om lotterierna ska Villkoren äga företräde.

4. Deltagande i de åtta (8) lotterierna sker genom registrering i Arrangörens CRM-system. Registreringen genomförs i ett forlumär där deltagaren godkänner Villkoren för Migration Content Hub: golyft.se/velo.

 

PRISET  

5. Priserna som utdelas i de åtta (8) olika lotterierna består av fyra (4) olika upplevelser som tilldelas totalt tjugotvå (22) olika vinnare. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I LOTTERIERNA

7. För att delta i lotterierna måste deltagaren vara minst 18 år gammal. Deltagaren måste verifiera sin ålder på det vis föreskrivet av Arrangören. Till exempel genom BankID verifiering. För att kvalificera sig i lotterierna skall deltagaren (i) explicit bekräfta att denne önskar att delta i lotteriet genom att fylla i det formulär refererat till i klausul 4; (ii) godkänna Villkoren; (iii) registrera sina kontaktuppgifter såsom mejladress (iv); bekräfta att denne har läst och accepterat Arrangörens integritetspolicy (se klausul 20 för information om integritetspolicyn).

8. Genom utförande av det ovan beskrivet i klasul 7, kommer deltagaren automatiskt delta i de lotterier som återstår efter registrering. Oaktat det föregående kommer vinnaren i något av lotterierna att uteslutas från möjligheten att bli utsedd till vinnare i återstående lotterier som genomförs på Migration Content Hub. 

9. Det är endast tillåtet att delta i respektive lotteri vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagandet är personligt och kan inte överlåtas.

10. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta. Tidagare anställda hos Arrangören samt anställda hos annat bolag som enligt Arrangören utgör en konkurrent till Arrangören är inte heller behöriga att delta i lotterierna.

 

LOTTERIERNAS VARAKTIGHET

11. Uti det fall att inget annat kommunicerats av Arrangören gäller följade slutdatum för lotterierna:

Lotteri 1 (vecka 45): 13 november 2021
Lotteri 2 (vecka 46): 20 november 2021
Lotteri 3 (vecka 47): 27 november 2021
Lotteri 4 (vecka 48): 4 december 2021
Lotteri 5 (vecka 49): 11 december 2021
Lotteri 6 (vecka 51): 25 december 2021
Lotteri 7 (vecka 2): 15 januari 2022
Lotteri 8 (vecka 3): 22 januari 2022

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

12. Vinnarna är valda slumpmässigt baserat på de deltagare som valt att registrera sig till lotterierna utfrån registreringsdatum. Oaktat det föregående kommer vinnaren i något av lotterierna att uteslutas från möjligheten att bli utsett till vinnare i återstående lotterier som genomförs på Migration Content Hub. 

13. Vinnaren av ett lotteri kommer bli kontaktad via mejl inom två (2) arbetsdagar efter slutdatumet av gällande lotteri. Om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 48 timmar efter att meddelandet har avsänts förbehåller sig Arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

14. Vinsterna kommer att levereras digitalt via den mejl som deltagaren uppgett vid registrering till lotterierna.

 

ÖVRIGT

15. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotterierna som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden lotterierna pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till lotterierna.

16. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotterierna och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar (om några uppstår) av lotterierna kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören.

17. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i lotterierna. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

18. Arrangören ansvarar inte för om priserna försvinner, skadas, försenas eller inte når fram till vinnarna före dagen för prisets giltighet.

19. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotterierna kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

20. Lotterierna och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

21. Vinnarna godkänner att deras namn används i samband med deltagandet i lotterierna. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Deltagarnas personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med lotterierna kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

Kundtjänst är offline
close
Close menu