GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

TÄVLINGSVILLKOR

 

INNEHÅLL

- Deltagande i lotteriet 

- Vinsten

- Behörighet att delta i lotteriet

- Varaktighet

- Hur vinnare utses och meddelas

- Leverans av vinsten 

- Övrigt

 

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga i tävlingen om att vinna två biljetter till LYFTs reklamfilmsinspelning som tar plats utanför Stockholm 24 maj 2021. I händelse av motstridigheter mellan villkoren och annan information om tävlingen ska villkoren äga företräde.

2. Genom sitt deltagande i Tävlingen är deltagaren bunden av och ska anses ha accepterat Villkoren.

3. Tävlingen arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”).

4. Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i Tävlingen.

 

DELTAGANDE I TÄVLINGEN

5. Anmälan till Tävlingen görs genom att deltagaren skickar in bilder på sig själv och sin vän via DM på Instagram tillsammans med en motivering om varför deltagaren anser att deltagaren och dennes vän ska medverka i filmen. Detta ska skickas i privat meddelande till @lyft_sverige’s Instagramkonto. För att delta ska du även följa @lyft_sverige på Instagram.

 

VINSTEN

6. Det finns totalt 3 vinster tillgängliga och varje vinnare vinner två biljetter (totalt 6 biljetter). Biljetterna gäller för vinnaren och en vän.

Pris:

- Deltagande i LYFTs reklamfilmsinspelning utanför Stockholm den 24 maj 2021

- VIP-treatment på plats med mat och dryck.

- Det är inte möjligt för en vinnare att ändra datumet för biljetterna.

 

7. Värdet för vinsten uppskattas till max 500 kr per person.

8. Legitimation kommer krävas på plats för att säkerställa att alla deltagare är över 25 år.

9. Vinsten är den som anges i villkoren och inga kontanter eller alternativa vinster kommer att erbjudas. Vinsterna får ej överlåtas. Vinsterna är beroende av tillgänglighet och arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsterna mot andra vinster till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

GODKÄNNANDE AV ANVÄNDANDE AV BILD/VIDEO

10. Reklamfilmsinspelningen (vinsten) kommer att resultera i rörligt material samt bilder som kommer att kommuniceras på Arrangörens digitala kanaler samt i viss annonsering på sociala medier under juni och augusti 2021. För att delta i reklamfilmsinspelningen behöver deltagare därför i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam skriva på ett skriftligt godkännande som ger Arrangören rätt att använda deltagarens namn och bild i reklam.

11. Deltagare är medvetna om att betalning för sitt deltagande ej utgår och att Arrangören äger rättigheterna till allt video- och fotomaterial hänförligt till reklamfilmsinspelningen.

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I TÄVLINGEN

12. Behörig att delta i Tävlingen är den som är minst 25 år gammal. Anställda hos arrangören eller sådan persons nära anhöriga samt den som på annat sätt har anknytning till arrangören eller bolag i samma koncern som arrangören är inte behöriga att delta.

13. Det är endast tillåtet att delta i Tävlingen en gång per person. Om en person deltar mer än en gång kommer denne att diskvalificeras.

 

TÄVLINGENS VARAKTIGHET

14. Tävlingen påbörjas den 17 maj 2021 och pågår till och med den 20 maj 2021 (”Slutdagen”). Efter detta datum kommer nya anmälningar om att delta i tävlingen inte att accepteras.

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

15. Vinnare utses av en jury bestående av Arrangören och deras sociala medie-byrå utifrån samtliga anmälningar om deltagande i lotteriet som har inkommit till och godkänts av Arrangören och/eller dennes samarbetspartners. Vinnarnas användarnamn på Instagram kommer även att publiceras av @Lyft_sverige i inläggets kommentarsfält.

16. Vinnare kommer att kontaktas genom ett direktmeddelande (DM) på Instagram inom en dag efter Slutdagen. Om vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 24 timmar efter att meddelandet har tagits emot av vinnaren förbehåller sig arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

17. Vinsterna kommer att levereras till vinnarna i form av ett direktmeddelande (DM) på Instagram.

 

ÖVRIGT

18. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i tävlingen som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till arrangören under tiden tävlingen pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till tävlingen.

19. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra tävlingen och villkoren i händelse av katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av arrangören.

20. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i tävlingen. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som arrangören bedömer inte uppfyller villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

21. Arrangören ansvarar inte för biljetter som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet.

22. Arrangören ansvarar inte för resekostnader eller andra kostnader som drabbar vinnaren inför, under eller efter evenemanget, inklusive såvitt gäller biljetter som är försvunna, skadade, försenade eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet.

23. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till tävlingen kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

24. Tävlingen och villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

25. Vinnaren godkänner att dennes namn och bild används i samband med deltagandet. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (2016:679). Deltagarens personuppgifter som arrangören tar del av i samband med tävlingen kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

26. Vinnarnas namn kommer att hållas tillgängliga fram till och med senast 30 dagar efter arrangemangets utförande.

27. Denna tävling är inte på något sätt sponsrat, främjat eller administrerat av, eller har något samband med, Instagram, Facebook, Twitter eller någon annan plattform för sociala medier.

Kundtjänst är offline
close
Close menu