GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

BAKGRUND

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga i lotteriet för att vinna ett LYFT Summer Kit innehållande sommarinspirerande produkter.

2. Lotteriet arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”). Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i lotteriet.

3. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om lotteriet ska Villkoren äga företräde.

4. Deltagande i lotteriet görs genom att följa lyft_sverige på Instagram samt genom att kommentera sitt bästa sommarknep i Instagraminlägget på lyft_sverige. Genom sitt deltagande i lotteriet är deltagaren bunden av och ska anses ha accepterat Villkoren.

 

VINSTEN

5. I vinstpotten ingår totalt 7 LYFT Summer Kit med olika sommarinspirerande produkter. Varje deltagare kan endast vinna ett kit och vinsten gäller enbart för utvald vinnare. Vinsten är den som anges i dessa Villkor. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I LOTTERIET

7. För att delta i lotteriet måste deltagaren vara minst 18 år gammal, följa lyft_sverige på Instagram samt kommentera sitt bästa sommarknep i Instagraminlägget på lyft_sverige.

8. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta.

9. Det är endast tillåtet att delta i lotteriet vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET

10. Lotteriet pågår från och med 22 februari till och med 1 mars 2021 (”Slutdagen”), om inget annat meddelas av Arrangören. Om det görs anmälningar eller om deltagare skickar in sina svar för att delta i lotteriet efter Slutdagen kommer de inte att utgöra del av lotteriet.

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

11. Vinnare lottas från samtliga som följer lyft_sverige på Instagram samt som kommenterat sitt bästa sommarknep i Instagraminlägget för lotteriet på lyft_sverige och vars deltagande i lotteriet godkänts av Arrangören och/eller dennes samarbetspartners i enlighet med dessa Villkor.

12. Vinnare av lotteriet kommer att kontaktas via direktmeddelande på Instagram inom två dagar efter Slutdagen. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 24 timmar efter att meddelandet har tagits emot av vinnaren förbehåller sig Arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

13. Vinsten kommer att levereras till vinnaren på den adress som deltagaren uppgivit till Arrangören efter kontakt via direktmeddelande på Instagram.

 

ÖVRIGT

14. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden lotteriet pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet.

15. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotteriet och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av lotteriet kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören.

16. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i lotteriet. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

17. Arrangören ansvarar inte för LYFT Summer Kit som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren.

18. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga.

19. Lotteriet och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

20. Vinnaren godkänner att dennes namn används i samband med deltagandet i lotteriet. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (2016:679). Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

Kundtjänst är offline
close
Close menu