GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

INNEHÅLL

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga i tävlingen om att vinna två biljetter till LYFTs musikvideoinspelning tillsammans med Filip Berg som spelas in på restaurang Paradiso, Timmermansgatan 24 i Stockholm den 7 juni 2021 kl XX. I händelse av motstridigheter mellan villkoren och annan information om tävlingen ska villkoren äga företräde.

2. Genom sitt deltagande i Tävlingen är deltagaren bunden av och ska anses ha accepterat villkoren.

3. Tävlingen arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”).

4. Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i Tävlingen.

 

DELTAGANDE I TÄVLINGEN

5. Anmälan till Tävlingen görs genom att deltagaren skickar en video på sig själv via DM på Instagram och berättar varför hen anser sig vara LYFTs största ”fan”. Samt namn, ålder och boendeort.

 

VINSTEN

6. Det finns totalt 4 vinster tillgängliga och varje vinnare vinner två biljetter. (Totalt 8 biljetter).

Pris:

-LYFTs musikvideoinspelning tillsammans med Filip Berg som spelas in på restaurang Paradiso, Timmermansgatan 24 i Stockholm den 7 juni 2021 kl 17.30-21.30.
-  VIP treatment på plats med mat och dryck.
- För undvikande av missförstånd är det inte möjligt för en vinnare att ändra datumet för biljetterna.

7. Värdet för vinsten uppskattas till max 500 kr per person.

8. Legitimation kommer krävas på plats för att säkerställa att alla deltagare är över 25 år.

9. Vinsten är den som anges i villkoren och inga kontanter eller alternativa vinster kommer att erbjudas. Vinsterna får ej överlåtas. Vinsterna är beroende av tillgänglighet och arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsterna mot andra vinster till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

GODKÄNNANDE AV ANVÄNDANDE AV BILD/VIDEO

10. Musikvideoinspelningen (vinsten) kommer resultera i en musikvideo samt bilder som kommer kommuniceras på LYFTs digitala kanaler samt i viss annonsering på sociala medier under juni 2021.

11. Deltagande i tävlingen innebär ett godkännande av detta enligt (1978:800) Lag om namn och bild i reklam.

12. Enligt GDPR äger deltagare rättighet att ta tillbaka sitt godkännande av användning av bild/videomaterial på denne utan laglig konsekvens av tidigare godkännande och kommer behöva skriva på ett skriftligt GDPR-godkännande på plats.

13. Deltagare är medvetna om att betalning för sitt deltagande ej utgår och att BAT äger rättigheterna till allt video- och fotomaterial.

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I TÄVLINGEN

14. Behörig att delta i Tävlingen är den som är minst 25 år gammal. Anställda hos arrangören eller sådan persons nära anhöriga samt den som på annat sätt har anknytning till arrangören eller bolag i samma koncern som arrangören är inte behöriga att delta.

15. Det är endast tillåtet att delta i Tävlingen en gång per person. Om en person deltar mer än en gång kommer denne att diskvalificeras.

 

TÄVLINGENS VARAKTIGHET

16. Tävlingen påbörjas den 29 maj 2021 och pågår till och med den 2 juni 2021, klockan 23.59 (”Slutdagen”). Efter detta datum kommer nya anmälningar om att delta i tävlingen inte att accepteras.

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

17. Vinnare utses av en jury bestående av Lyft och deras sociala medie-byrå utifrån samtliga anmälningar om deltagande i lotteriet som har inkommit till och godkänts av arrangören och/eller dennes samarbetspartners. Vinnare kommer även att publiceras av @Lyft_sverige i inläggets kommentarsfält.

18. Vinnare kommer att kontaktas genom ett direktmeddelande (DM) på Instagram inom en dag efter Slutdagen. Om vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 24 timmar efter att meddelandet har tagits emot av vinnaren förbehåller sig arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

19. Vinsterna kommer att levereras till vinnarna i form av meddelande i DM.

 

ÖVRIGT

20. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i tävlingen som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till arrangören under tiden tävlingen pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till tävlingen.

21. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra tävlingen och villkoren i händelse av katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av arrangören.

22. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i tävlingen. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som arrangören bedömer inte uppfyller villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

23. Arrangören ansvarar inte för biljetter som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet.

24. Arrangören ansvarar inte för resekostnader eller andra kostnader som drabbar vinnaren inför, under eller efter evenemanget, inklusive såvitt gäller biljetter som är försvunna, skadade, försenade eller som inte når fram till vinnaren före dagen för biljettens giltighet.

25. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

26. Tävlingen och villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

27. Vinnaren godkänner att dennes namn och bild används i samband med deltagandet. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (2016:679). Deltagarens personuppgifter som arrangören tar del av i samband med tävlingen kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

28. Vinnarnas namn kommer att hållas tillgängliga fram till och med senast 30 dagar efter arrangemangets utförande.

29. Denna tävling är inte på något sätt sponsrat, främjat eller administrerat av, eller har något samband med, Instagram, Facebook, Twitter eller någon annan plattform för sociala medier.

Kundtjänst är offline
close
Close menu