FREE HOME DELIVERY

FREE DELIVERY

 

BAKGRUND

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga för tävlingen som hålls i Clean-up tour #2 den 20 juni 2021 i Göteborg.

2. Tävlingen arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”). Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i tävlingen.

3. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om tävlingen ska Villkoren äga företräde.

4. Deltagande i tävlingen sker genom ifyllande av frågeformuläret samt godkännande av dessa Villkor. Frågeformuläret består av frågor om sådan information som Arrangören behöver för att deltagaren ska kunna delta i tävlingen samt frågor hänförliga till frågesporten.

 

VINSTEN

5. Vinsten är en cykel. Vinsten är den som framgår av dessa Villkor och vinnaren kan inte kräva kontanter eller annan alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I TÄVLINGEN

7. För att delta i tävlingen måste deltagaren vara minst 18 år gammal. För att delta måste deltagaren även:
(i) ha fyllt i frågeformuläret som hänvisas till i punkt 4 ovan,
(ii) ha godkänt Villkoren, och
(iii) bekräftat att han eller hon tagit del av vår integritetspolicy (se punkt 20 nedan för ytterligare information).

8. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta.

9. Det är endast tillåtet att delta i tävlingen vid ett tillfälle per person. Det är inte tillåtet att delta i tävlingen i mer än en stad. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från tävlingen. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas.

 

TÄVLINGENS VARAKTIGHET

10. Tävlingen pågår endast den 20 juni 2021 (”Slutdagen”), om inget annat meddelas av Arrangören. 

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

11. En (1) vinnare kommer att utses. Vinnaren är den deltagare vars svar på frågan ”Hur många kg skräp tror du att deltagarna i Clean-up tour #2 kommer att plocka upp tillsammans i dag?” är närmst det rätta svaret. För det fall flera deltagares svar är lika nära det rätta svaret förbehåller sig Arrangören rätten att utse vinnaren av dessa deltagare genom lottning.

12. Vinnaren av tävlingen kommer att kontaktas via mail inom två dagar efter Slutdagen. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 48 timmar efter att meddelande från Arrangören avsänts förbehåller sig Arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

13. Vinsten kommer att levereras till den hemadress som vinnaren har angivit i frågeformuläret, som hänvisas till i punkten 4.

 

ÖVRIGT

14. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i tävlingen som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden tävlingen pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till tävlingen.

15. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra tävlingen och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören.

16. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i tävlingen. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

17. Arrangören ansvarar inte för pris som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren.

18. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till tävlingen kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

19. Tävlingen och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

20. Vinnare godkänner att dennes namn kan komma att används i samband med deltagandet i tävlingen samt att namnet kan komma att publiceras på Arrangörens hemsida. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med tävlingen kommer att behandlas i enlighet med Arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

 

Customer care agents are offline
close
Close menu