FREE SHIPPING

FREE SHIPPING

Loading...

TÄVLINGSVILLKOR  

 

BAKGRUND 

1.   Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga för tävlingen att vinna biljetter till ”Kontakt-X” eventet den 11 september 2020. 

2.   Tävlingen arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”). 

3.   Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i tävlingen. 

4.    I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om tävlingen ska Villkoren äga företräde  

5.   Deltagande i tävlingengörs genom att komma till premiäröppningen av LYFT/LAB:s Pop-up butik på Kocksgatan 34 i Stockholm den 11 september 2020 varvid deltagaren ska anses ha accepterat dessa Villkor. 

 

VINSTEN 

6.   De fem (5) första besökarna i LYFT/LAB Pop-up butik vinner två (2) biljetter var till ”Kontakt-X” eventet den 11 september 2020 samt två (2) dosor LYFT/LAB Collection 2.  Notera att ”Kontakt-X” eventet har en åldersgräns på 23 år. Vinsten är den som anges i dessa Villkor. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.  

7.   Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinstenmot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I TÄVLINGEN 

8.   För att delta i tävlingen måste deltagaren vara minst 18 år gammal.  

9.   För att delta måste deltagaren även lämna sin e-postadress och bekräfta att han eller hon tagit del av vår integritetspolicy (se punkt 21 nedan för ytterligare information).  

10.   Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta.

11.   Det är endast tillåtet att delta i tävlingen vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas.  

 

TÄVLINGEN VARAKTIGHET 

12.   Tävlingenpågår den 11 september 2020 mellan kl. 11 och kl 19, om inget annat meddelas av Arrangören.  

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS 

13.   Vinnare meddelas direkt i LYFT/LAB Pop-up butiken. 

  

LEVERANS AV VINSTEN 

14.   Vinsten kommer att levereras till vinnaren i LYFT/LAB Pop-up butiken. 

 

ÖVRIGT 

15.   Arrangören ansvarar inte för deltagande i tävlingen som inte följer Villkoren. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till tävlingen. 

16.   Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra tävlingen och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören. 

17.   Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i tävlingen. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga. 

18.   Arrangören ansvarar inte för biljetter som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren i tid. 

19.   Arrangören ansvarar inte för resekostnader eller andra kostnader som drabbar vinnaren inför, under eller efter eventet. 

20.   Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till tävlingen kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut. 

21.   Tävlingen och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol. 

22.   Vinnaren godkänner att dennes namn används i samband med deltagandet i Tävlingen. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (2016:679). Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med tävlingen kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/. 

 

Customer care agents are offline
close
Close menu